Снежана Димитрова

Защитен дисертационен труд на тема "Участие на лица в неравностойно положение в държавното управление" в професионално направление 3.7 Администрация и управление /Организация и управление извън сферата на материалното производство/, научен ръководител: доц. д-р Валентин Василев.