Станка Ринкова

Защитен дисертационен труд на тема "Развитие на средното професионално образование в условията на институционална и икономическа промяна" в професионално направление 3.8 Икономика /Организация и управление извън сферата на материалното производство/, научен ръководител: доц.д-р Рая Мадгерова.