Стефан Кирилов

Защитен дисертационен труд на тема "Управленски модел за развитие на екотуризъм в защитените територии" в професионално направление 3.9 Туризъм /Икономика и управление на туризма/, научен ръководител: доц. д-р Мария Станкова.