Татяна Петкова

Защитен дисертационен труд на тема "Човешката участ в процеса на глобализация" в професионално направление 2.3 Философия /История на философията/, научен ръководител: доц. д.н. Лазар Георгиев Копринаров.