Цветана Антипешева

Защитен дисертационен труд на тема "Алгоритми за решаване на задачи по техническа механика при подготовката на учители по техника и технологии" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по техника и технологии /Методика на обучението по техника и технологии/