Вели Мусов

Защитен дисертационен труд на тема "Съвременни проекции и социално-иконимически резултати от внедряването на съвременните информационни технологии в здравеопазването" в професионално направление 3.8 Икономика /Организация и управление извън сферата на материалното производство/, научен ръководител: доц. д-р Теменужка Каролова Хроми-Жигалова.