Владислав Кръстев

Защитен дисертационен труд на тема "Правна защита на обществения интерес при конфликт на интереси в администрацията" в професионално направление 3.6 Право /Административно право и административен процес/, научен ръководител: проф. д-р Александър Воденичаров.