Йоанна Цветанова

Защитен дисертационен труд на тема "Подготовката на специализирания възпитател във Франция" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: проф. д.н. Йордан Колев.