Юлия Глушкова

Защитен дисертационен труд на тема "Подобряване качеството на хотелиерския продукт чрез индивидуализирани форми на обслужване" в професионално направление 3.9 Туризъм /Икономика и управление на туризма/, научен ръководител: проф. д-р Манол Рибов.