Златка Димитрова

Защитен дисертационен труд на тема "Технологичен модел за реализиране на игровата дейност във физическото възпитание на 6-7-годишни деца" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: доц. д-р Веска Вардарева.