2013 година

 • Асен Воденичаров

  Защитен дисертационен труд на тема "Правно положение на европейското кооперативно дружество (сравнителноправна уредба)" в професионално направление 3.6 Право /Гражданско и семейно право/, научен ръководител: проф. д.ю.н. Владимир Петров.

 • Иван Ефремовски

  Защитен дисертационен труд на тема "Въздействието на организационната култура върху мотивацията на персонала" в професионално направление 3.7 Администрация и управление /Организация и управление извън сферата на материалното производство/, научен ръководител: доц. д-р Валентин Василев.

 • Десислава Йорданова-Петрова

  Защитен дисертационен труд на тема "Съпоставителен анализ на членните системи в българския и гръцкия език" в професионално направление 2.1 Филология /Общо и сравнително езикознание/, научен ръководител: доц. д-р Елена Чаушева.

 • Пламен Русев

  Защитен дисертационен труд на тема "Публичните проекти – фактор за устойчиво развитие на общините" в професионално направление 3.7 Администрация и управление /Организация и управление извън сферата на материалното производство/, научен ръководител: доц. д-р Теменужка Каролова.

 • Теодор Гергов

  Защитен дисертационен труд на тема "Семейната среда и трудовата заетост като детерминанти на личностни различия в ранната старост" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Иванка Асенова.

 • Бинка Добрева

  Защитен дисертационен труд на тема "Модел за обучение в областта на българския песенен фолклор на деца от 4 до 14 годишна възраст" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по музика, научен ръководител: проф. д-р Димитрина Кауфман.

 • Руска Кръстева

  Защитен дисертационен труд на тема "Междурегионални особености на селския туризъм" в професионално направление 3.9 Туризъм /Икономика и управление (туризъм)/, научен ръководител: доц. д-р Преслав Димитров.

 • Силвия Митева

  Защитен дисертационен труд на тема "Адаптивни стратегии и самореализация на студенти" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Станислава Стоянова.

 • Христина Костадинова

  Защитен дисертационен труд на тема "Автоматизирано създаване на адаптивни е-курсове и комбинаторни приложения на матричната алгебра" в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, научни ръководители: доц. д-р Красимир Йорджев и проф. дмн Георги Тотков.

 • Лилия Стоянова

  Защитен дисертационен труд на тема "Интерактивно обучение по математика в началния етап на образование чрез използване на информационни технологии" в професионално направление 1.2 Педагогика /Теория на възпитанието и дидактика (начална училищна педагогика)/, научен ръководител: доц. д-р Димитър Димитров.

 • Нели Стоянова

  Защитен дисертационен труд на тема "Извършване на наказателно преследване по частна инициатива" в професионално направление 3.6 Право /Наказателен процес/, научен ръководител: проф. д-р Никола Манев.

 • Полина Петкова

  Защитен дисертационен труд на тема "Социалната институция в условията на българския преход: случаят Евролайф България" в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата /Социология/, научен ръководител: проф. д.с.н. Валентина Миленкова.

 • Силвия Салтирова-Радкова

  Защитен дисертационен труд на тема "Проблеми и механизми за усъвършенстване на нормативно-правните основи на децентрализираната и деконцентрираната изпълнителна власт" в професионално направление 3.6 Право , научен ръководител: проф. д-р Добри Димитров

 • Незабравка Стоева

  Защитен дисертационен труд на тема "Нотариалноправна уредба на търговските отношения" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: проф. д-р Марио Бобатинов

 • Наташа Спиридонова

  Защитен дисертационен труд на тема "Връзки с обществеността - социология на границата с изкуството " (Полетата на ПР познанието) в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, научен ръководител: доц. д-р Асен Йосифов

 • Десислава Иванова

  Защитен дисертационен труд на тема "Обучение в компетентности за справяне с проблема със зависимост" в професионално направление 3.2. Психология, научен ръководител: доц. д-р Стоил Мавродиев

 • Веселин Петров

  Защитен дисертационен труд на тема "Приемане на наследство" в професионално направление 3.6 Право /Гражданско и семейно право/, научен ръководител: проф. д-р Георги Боянов.

 • Станислав Стоев

  Защитен дисертационен труд на тема "Модел за управление на учебния процес по спорт във висшето училище" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по /Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка, вкл. и ЛФК/, научен ръководител: проф. д-р Атанас Георгиев.

 • Гергана Ангелова

  Защитен дисертационен труд на тема "Усъвършенстване на бизнес комуникациите в хотелиерството" в професионално направление 3.9. Туризъм /Икономика и управление на туризма/, научен ръководител: проф. д-р Манол Рибов.

 • Миранда Беджети

  Защитен дисертационен труд на тема "Европейската интеграция на Западните Балкани (на примера на Македония, Албания и Косово)" в професионално направление 3.6. Право /Международно право и международни отношения/, научен ръководител: доц. д-р Стоян Бараков.

 • Цветолин Недков

  Защитен дисертационен труд на тема "Стопанският живот на градовете в Южна Добруджа (1878 – 1918г.)" в професионално направление 2.2 История и археология, научен ръководител: проф. Димитър Димитров.

 • Николай Иванчев

  Защитен дисертационен труд на тема "Конформизъм и приемане на другите в младежка възраст" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Станислава Стоянова.

 • Валбона Муча

  Защитен дисертационен труд на тема "Насилието над жените в Албания след 1990г." в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, научен ръководител: доц. дсн Добринка Пейчева.

 • Динка Златева

  Защитен дисертационен труд на тема "Възможности за усъвършенстване управлението на пъблик рилейшънс комунициите в пивоварната промишленост " в професионално направление 3.8 Икономика, научен ръководител: доц. д-р Невена Филипова.

 • Евгени Василев

  Защитен дисертационен труд на тема "Промяната в комуникацията в България под влиянието на глобализационните процеси" в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата /Социология/, научен ръководител: доц. дсн Добринка Пейчева.

 • Олга Чорбаджийска

  Защитен дисертационен труд на тема "Управление на стреса и конфликтите в организациите от публичния сектор" в професионално направление 3.7 Администрация и управление /Организация и управление извън сферата на материалното производство/, научен ръководител: доц. д-р Валентин Пенчев Василев.

 • Евдокия Петкова

  Защитен дисертационен труд на тема "Ефективност на оценяването на студенти чрез компютърни тестове по общотехнически дисциплини" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по техника и технологии, научен ръководител: доц. д-р Сашко Плачков.

 • Тильо Буров

  Защитен дисертационен труд на тема "Организационно правни аспекти на сигурността в административно-териториалните единици" в професионално направление 3.7.Администрация и управление, научен ръководител: проф. д-р Иван Величков.

 • Марио Маринов

  Защитен дисертационен труд на тема "Нови религиозни движения в България" в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, научен ръководител: проф. д.н. Георги Фотев Георгиев.

 • Диляна Янева

  Защитен дисертационен труд на тема "Възможности за намаляване на влиянието на сезонността върху заетостта в хотелиерския бизнес" в професионално направление 3.8. Икономика, научен ръководител: проф. д-р Георги Петров Георгиев.

 • Давид Сукалински

  Защитен дисертационен труд на тема "Европейската конвенция по правата на човека и задържането като мярка за процесуална принуда в България" в професионално направление 3.6 Право , научен ръководител: проф. д-р Добринка Иванова Чанкова.

 • Диана Захариева

  Защитен дисертационен труд на тема "„Ескизът в обучението по живопис /за художествените специалности в университета/“ в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... , научен ръководител: Проф. д-р Емил Илиев Куков.