Асен Воденичаров

Защитен дисертационен труд на тема "Правно положение на европейското кооперативно дружество (сравнителноправна уредба)" в професионално направление 3.6 Право /Гражданско и семейно право/, научен ръководител: проф. д.ю.н. Владимир Петров.