Бинка Добрева

Защитен дисертационен труд на тема "Модел за обучение в областта на българския песенен фолклор на деца от 4 до 14 годишна възраст" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по музика, научен ръководител: проф. д-р Димитрина Кауфман.