Давид Сукалински

Защитен дисертационен труд на тема "Европейската конвенция по правата на човека и задържането като мярка за процесуална принуда в България" в професионално направление 3.6 Право , научен ръководител: проф. д-р Добринка Иванова Чанкова.