Десислава Иванова

Защитен дисертационен труд на тема "Обучение в компетентности за справяне с проблема със зависимост" в професионално направление 3.2. Психология, научен ръководител: доц. д-р Стоил Мавродиев