Десислава Йорданова-Петрова

Защитен дисертационен труд на тема "Съпоставителен анализ на членните системи в българския и гръцкия език" в професионално направление 2.1 Филология /Общо и сравнително езикознание/, научен ръководител: доц. д-р Елена Чаушева.