Диана Захариева

Защитен дисертационен труд на тема "„Ескизът в обучението по живопис /за художествените специалности в университета/“ в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... , научен ръководител: Проф. д-р Емил Илиев Куков.