Диляна Янева

Защитен дисертационен труд на тема "Възможности за намаляване на влиянието на сезонността върху заетостта в хотелиерския бизнес" в професионално направление 3.8. Икономика, научен ръководител: проф. д-р Георги Петров Георгиев.