Динка Златева

Защитен дисертационен труд на тема "Възможности за усъвършенстване управлението на пъблик рилейшънс комунициите в пивоварната промишленост " в професионално направление 3.8 Икономика, научен ръководител: доц. д-р Невена Филипова.