Евдокия Петкова

Защитен дисертационен труд на тема "Ефективност на оценяването на студенти чрез компютърни тестове по общотехнически дисциплини" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по техника и технологии, научен ръководител: доц. д-р Сашко Плачков.