Евгени Василев

Защитен дисертационен труд на тема "Промяната в комуникацията в България под влиянието на глобализационните процеси" в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата /Социология/, научен ръководител: доц. дсн Добринка Пейчева.