Гергана Ангелова

Защитен дисертационен труд на тема "Усъвършенстване на бизнес комуникациите в хотелиерството" в професионално направление 3.9. Туризъм /Икономика и управление на туризма/, научен ръководител: проф. д-р Манол Рибов.