Христина Костадинова

Защитен дисертационен труд на тема "Автоматизирано създаване на адаптивни е-курсове и комбинаторни приложения на матричната алгебра" в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, научни ръководители: доц. д-р Красимир Йорджев и проф. дмн Георги Тотков.