Лилия Стоянова

Защитен дисертационен труд на тема "Интерактивно обучение по математика в началния етап на образование чрез използване на информационни технологии" в професионално направление 1.2 Педагогика /Теория на възпитанието и дидактика (начална училищна педагогика)/, научен ръководител: доц. д-р Димитър Димитров.