Марио Маринов

Защитен дисертационен труд на тема "Нови религиозни движения в България" в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, научен ръководител: проф. д.н. Георги Фотев Георгиев.