Миранда Беджети

Защитен дисертационен труд на тема "Европейската интеграция на Западните Балкани (на примера на Македония, Албания и Косово)" в професионално направление 3.6. Право /Международно право и международни отношения/, научен ръководител: доц. д-р Стоян Бараков.