Наташа Спиридонова

Защитен дисертационен труд на тема "Връзки с обществеността - социология на границата с изкуството " (Полетата на ПР познанието) в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, научен ръководител: доц. д-р Асен Йосифов