Нели Стоянова

Защитен дисертационен труд на тема "Извършване на наказателно преследване по частна инициатива" в професионално направление 3.6 Право /Наказателен процес/, научен ръководител: проф. д-р Никола Манев.