Незабравка Стоева

Защитен дисертационен труд на тема "Нотариалноправна уредба на търговските отношения" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: проф. д-р Марио Бобатинов