Николай Иванчев

Защитен дисертационен труд на тема "Конформизъм и приемане на другите в младежка възраст" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Станислава Стоянова.