Олга Чорбаджийска

Защитен дисертационен труд на тема "Управление на стреса и конфликтите в организациите от публичния сектор" в професионално направление 3.7 Администрация и управление /Организация и управление извън сферата на материалното производство/, научен ръководител: доц. д-р Валентин Пенчев Василев.