Пламен Русев

Защитен дисертационен труд на тема "Публичните проекти – фактор за устойчиво развитие на общините" в професионално направление 3.7 Администрация и управление /Организация и управление извън сферата на материалното производство/, научен ръководител: доц. д-р Теменужка Каролова.