Полина Петкова

Защитен дисертационен труд на тема "Социалната институция в условията на българския преход: случаят Евролайф България" в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата /Социология/, научен ръководител: проф. д.с.н. Валентина Миленкова.