Руска Кръстева

Защитен дисертационен труд на тема "Междурегионални особености на селския туризъм" в професионално направление 3.9 Туризъм /Икономика и управление (туризъм)/, научен ръководител: доц. д-р Преслав Димитров.