Силвия Митева

Защитен дисертационен труд на тема "Адаптивни стратегии и самореализация на студенти" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Станислава Стоянова.