Силвия Салтирова-Радкова

Защитен дисертационен труд на тема "Проблеми и механизми за усъвършенстване на нормативно-правните основи на децентрализираната и деконцентрираната изпълнителна власт" в професионално направление 3.6 Право , научен ръководител: проф. д-р Добри Димитров