Станислав Стоев

Защитен дисертационен труд на тема "Модел за управление на учебния процес по спорт във висшето училище" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по /Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка, вкл. и ЛФК/, научен ръководител: проф. д-р Атанас Георгиев.