Теодор Гергов

Защитен дисертационен труд на тема "Семейната среда и трудовата заетост като детерминанти на личностни различия в ранната старост" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Иванка Асенова.