Тильо Буров

Защитен дисертационен труд на тема "Организационно правни аспекти на сигурността в административно-териториалните единици" в професионално направление 3.7.Администрация и управление, научен ръководител: проф. д-р Иван Величков.