Цветолин Недков

Защитен дисертационен труд на тема "Стопанският живот на градовете в Южна Добруджа (1878 – 1918г.)" в професионално направление 2.2 История и археология, научен ръководител: проф. Димитър Димитров.