Валбона Муча

Защитен дисертационен труд на тема "Насилието над жените в Албания след 1990г." в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, научен ръководител: доц. дсн Добринка Пейчева.