Веселин Петров

Защитен дисертационен труд на тема "Приемане на наследство" в професионално направление 3.6 Право /Гражданско и семейно право/, научен ръководител: проф. д-р Георги Боянов.