2014 година

 • Валентина Гоговска

  Защитен дисертационен труд на тема "Задачите за десети клас в учебниците по математика в съвременното македонско училище (Формиране на математически умения)" в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... , научен ръководител: проф. дн Иван Ганчев и проф. дн Сава Гроздев.

 • Николай Патонов

  Защитен дисертационен труд на тема "Финансова децентрализация и икономическо развитие в страните от Европейския съюз" в професионално направление 3.8 Икономика , научен ръководител: доц. д-р Десислава Стоилова.

 • Ленче Николовска

  Защитен дисертационен труд на тема "Моделиране на фигурата с естетична физиотерапия и комплексна кинезитерапия" в професионално направление 1.2. Педагогика, научен ръководител: проф. д-р Иван Топузов, д.м., д.п.н..

 • Николета Лазарова

  Защитен дисертационен труд на тема "Срочни трудови договори" в професионално направление 3.6. Право, научен ръководител: проф. д-р. Атанас Василев.

 • Ружена Кондева-Елчинова

  Защитен дисертационен труд на тема "Разследване на престъпленията против горското стопанство" в професионално направление 3.6. Право, научен ръководител: доц. д-р Александър Билярски.

 • Магдалена Лобутова

  Защитен дисертационен труд на тема "Формиране на изпълнителски умения при деца от 7 до 10 годишна възраст в извънучилищна дейност по музика" в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, научен ръководител: проф. д-р Николина Асенова Огненска.

 • Мая Георгиева

  Защитен дисертационен труд на тема "Участие на прокурора в административния процес" в професионално направление 3.6. Право, научен ръководител: проф.д-р Дончо Гавраилов Хрусанов.

 • Тоше Панов

  Защитен дисертационен труд на тема "Трафикът на хора според законодателствата на Република България и Република Македония" в професионално направление 3.6. Право, научен ръководител: проф. д-р Румен Петров Владимиров.

 • Маргарит Русев

  Защитен дисертационен труд на тема "Обучение по електронни музикални клавишни инструменти, за провеждане на певческата дейност в урока по музика" в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научен ръководител: проф. д-р Николина Огненска.

 • Юсуф Юсуф

  Защитен дисертационен труд на тема "Духовни ценности в творчеството на д-р Иван Селимински" в професионално направление 2.3. Философия, научен ръководител: проф. д.ф.н. Димитър Цацов.

 • Красимир Каракачанов

  Защитен дисертационен труд на тема „Външнополитическата дейност на ВМОРО (1893 – 1918 г.)” в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: доц.д-р Йордан Петров Величков.

 • Славка Димитрова-Симеонова

  Защитен дисертационен труд на тема "Понятието „длъжностно лице” в българското наказателно право" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: проф. д-р Момяна Гунева.

 • Даниела Стоева-Иванова

  Защитен дисертационен труд на тема "Транснационални културно-туристически маршрути в Източните Балкани – потенциал за развитие и икономически ефект" в професионално направление 3.9 Туризъм, научен ръководител: проф. д-р Георги Леонидов Георгиев.

 • Вера Велева

  Защитен дисертационен труд на тема "Калибрация на данни от социологически изследвания" в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, научен ръководител: доц. д-р Йордан Калчев.

 • Светлана Александрова

  Защитен дисертационен труд на тема "КУЛТУРНИ ПОЛИТИКИ В ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ. МЕЖДУ ДЕМОКРАЦИЯ И ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА КУЛТУРАТА: ПОЛИТИКИ НА УЧАСТИЕ" в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, научен ръководител: доц. д-р Татяна Никифорова Стоичкова.

 • Анна Христова

  Защитен дисертационен труд на тема "ПОЛИТИКАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА /МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ АСПЕКТИ/" в професионално направление 3.6 Право, научни ръководители: проф. д-р ик.н. Нина Дюлгерова и доц. д-р Николай Марин.

 • Цветомира Саботинова

  Защитен дисертационен труд на тема "Детсткият свят в клавирните цикли на Александър Текелиев и Йордан Гошев" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научен ръководител: доц. д-р Мария Горанова.

 • Антон Манчев

  Защитен дисертационен труд на тема "ПАРАМЕТРИ НА АЕРОБНИЯ КАПАЦИТЕТ И НОРМИРАНЕ НА НАТОВАРВАНЕТО ЗА БЕГОВА ИЗДРЪЖЛИВОСТ НА СТУДЕНТИ" в професионално направление 1.2. Педагогика, научни ръководители: доц. д-р Чавдар Коцев и проф. д-р Невена Пенчева.

 • Изабела Стаматова

  Защитен дисертационен труд на тема "Интерактивни проекции на играта-драматизация върху социално-личностната интелигентност на 5-6-годишните деца" в професионално направление 1.2. Педагогика, научен ръководител: проф. д-р Маргарита Христова Колева.

 • Радостина Иванова

  Защитен дисертационен труд на тема "Колективен трудов договор. Понятие, същност, сключване" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: проф.д-р Атанас Василев.

 • Мария Любенова

  Защитен дисертационен труд на тема "Образователните медии – модел и модерна визия на институционалния PR" в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, научен ръководител: проф. д.с.н. Валентина Миленкова.

 • Емилия Дончева

  Защитен дисертационен труд на тема "Недействителност на действия и сделки на длъжника с масата на несъстоятелността" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: проф. д.ю,н. Методи Марков.

 • Стоян Танчев

  Защитен дисертационен труд на тема "Международен сравнителен анализ на прогресивно и пропорционално подоходно облагане" в професионално направление 3.8 Икономика, научен ръководител: проф. д-р Чавдар Николов.

 • Даниела Лекина

  Защитен дисертационен труд на тема "Ускорено овладяване на техниката на плувните стилове при студенти" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: проф. д-р Стоян Иванов.

 • Красимира Хаджиева

  Защитен дисертационен труд на тема "Посесивността в българския език - типологичен аспект" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: проф. д-р Лилия Илиева.

 • Светослав Калейчев

  Защитен дисертационен труд на тема "Елитарен туризъм" в професионално направление 3.9 Туризъм, научен ръководител: доц. д-р Мария Станкова.

 • Теодора Делисивкова

  Защитен дисертационен труд на тема "Политика за развитие на Европейския съюз и участието на България" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: проф. д-р Благой Видин.

 • Димитрия Узунова

  Защитен дисертационен труд на тема "Влияние на културата в туризма" в професионално направление 3.9 Туризъм, научен ръководител: доц. д-р Преслав Димитров.

 • Любов Иванова

  Защитен дисертационен труд на тема "Винен туризъм" в професионално направление 3.9 Туризъм, научен ръководител: доц. д-р Мария Станкова.

 • Петко Петков

  Защитен дисертационен труд на тема "Футболните агитки в България: екстремизъм, идентификация, принадлежност и разпознаване" в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, научен ръководител: доц. д-р Жеко Кьосев.

 • Филип Петров

  Защитен дисертационен труд на тема "Организационен модел за приложение на интерактивни методи в обучението по алгебра" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научни ръководители: проф. д-р Илия Гюдженов и доц. д-р Даниела Дурева-Тупарова.

 • Ангел Ангелов

  Защитен дисертационен труд на тема "Училищният празник в българското национално училище" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: доц. д-р Златко Павлов.

 • Стефан Кинов

  Защитен дисертационен труд на тема "Извънурочната дейност в системата на физическото възпитание и спорт (идейна концепция, съдържание и форми на реализация)" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: проф. д.н. Кирил Костов.

 • Деан Господинов

  Защитен дисертационен труд на тема "Здравно-профилактични функции на физическото възпитание в началното училище" (Същност и реализация) в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научен ръководител: проф. д.н. Кирил Костов.

 • Ивайло Василев

  Защитен дисертационен труд на тема "Установяване и отнемане на незаконно придобито имущество в законодателствата на Република Италия и Република България" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: гл. ас. д-р Стоян Стойков.

 • Ваня Вълкадинова

  Защитен дисертационен труд на тема "Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: проф. д-р Мария Славова.

 • Гергана Гозанска

  Защитен дисертационен труд на тема "Международноправен статус на детето, специфични проблеми, свързани с правния статус на детето" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: проф. д-р Божана Неделчева.

 • Виталий Тодоров

  Защитен дисертационен труд на тема "Адаптиране на националните програми по музика за детската градина и общообразователното училище в Република Молдова за деца и ученици с български произход" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научен ръководител: проф. д-р Николина Огненска.

 • Екатерина Деливерска

  Защитен дисертационен труд на тема "Компетенции и профил на спортния аниматор" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: проф. д-р Стоян Иванов.

 • Анелия Стефанова

  Защитен дисертационен труд на тема "Политическият PR между партиите и реалиите в европейска България: социологически предизвикателства" в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научен ръководител: доц. д.с.н. Добринка Пейчева.

 • Анка Бенова

  Защитен дисертационен труд на тема "Изследване и усъвършенстване на математически модели, приложими в имунологията" в професионално направление 4.5 Математика, научни ръководители: доц. д-р Михаил Колев Колев, доц. д-р Марек Асенов Тасев.

 • Маргарита Тодорова

  Защитен дисертационен труд на тема "Изследване класове алгоритми за разпознаване на образи" в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки , научни ръководители: Проф. д.н. Петър Георгиев Бойваленков и проф. д-р Нина Василева Синягина.

 • Жана Пенчева-Маркова

  Защитен дисертационен труд на тема "Православните храмове в Централна Стара планина през епохата на Възраждането" в професионално направление 2.2. История и археология, научен ръководител: доц. д-р Валентин Китанов.

 • Радослава Кралева

  Защитен дисертационен труд на тема "Акустично-фонетично моделиране за разпознаване на детска реч на български език" в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки , научни ръководители: доц. д-р Стефан Стефанов и доц. д-р Борислав Юруков.

 • Красимир Коев

  Защитен дисертационен труд на тема "Заместване в дълг" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: доц. д-р Александър Иванов.