Анелия Стефанова

Защитен дисертационен труд на тема "Политическият PR между партиите и реалиите в европейска България: социологически предизвикателства" в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научен ръководител: доц. д.с.н. Добринка Пейчева.