Ангел Ангелов

Защитен дисертационен труд на тема "Училищният празник в българското национално училище" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: доц. д-р Златко Павлов.