Анка Бенова

Защитен дисертационен труд на тема "Изследване и усъвършенстване на математически модели, приложими в имунологията" в професионално направление 4.5 Математика, научни ръководители: доц. д-р Михаил Колев Колев, доц. д-р Марек Асенов Тасев.