Анна Христова

Защитен дисертационен труд на тема "ПОЛИТИКАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА /МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ АСПЕКТИ/" в професионално направление 3.6 Право, научни ръководители: проф. д-р ик.н. Нина Дюлгерова и доц. д-р Николай Марин.