Антон Манчев

Защитен дисертационен труд на тема "ПАРАМЕТРИ НА АЕРОБНИЯ КАПАЦИТЕТ И НОРМИРАНЕ НА НАТОВАРВАНЕТО ЗА БЕГОВА ИЗДРЪЖЛИВОСТ НА СТУДЕНТИ" в професионално направление 1.2. Педагогика, научни ръководители: доц. д-р Чавдар Коцев и проф. д-р Невена Пенчева.