Даниела Лекина

Защитен дисертационен труд на тема "Ускорено овладяване на техниката на плувните стилове при студенти" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: проф. д-р Стоян Иванов.