Даниела Стоева-Иванова

Защитен дисертационен труд на тема "Транснационални културно-туристически маршрути в Източните Балкани – потенциал за развитие и икономически ефект" в професионално направление 3.9 Туризъм, научен ръководител: проф. д-р Георги Леонидов Георгиев.